Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50547 Library:50625 in /home/users/A005450/magentaplayground.be/www.magentaplayground.be/wp-includes/wp-db.php on line 1387
Prijs landbouwgrond stijgt - Landbouwgrond Te KoopLandbouwgrond Te Koop
Menu Filter

Prijs landbouwgrond in België in 10 jaar verdrievoudigd

In België wordt ongeveer 50 procent van het grondgebied gebruikt voor landbouwdoeleinden. Jaar na jaar stijgt echter de verstedelijking in ons land wat leidt tot conflicten met de landbouwsector, vooral in Vlaanderen waar de bevolkingsdichtheid zeer hoog ligt. De toenemende concurrentie om grond heeft de grondprijzen in tien jaar tijd verdrievoudigd. Zo is de gemiddelde prijs voor landbouwgrond tussen 1995 en 2006 gestegen van 9.727 euro naar 27.190 euro. Dat staat in een rapport van FIAN, een informatie- en actienetwerk rond voedsel.
Volgens FIAN, voluit Foodfirst Information and Action Network, is vooral de verstedelijking en bevolkingsgroei verantwoordelijk voor de verdwijning van landbouwgronden. De stedelijke uitbreiding in ons land is bijzonder sterk en brengt een belangrijk ruimtegebruik met zich mee: meer dan 600 vierkante meter woonruimte per inwoner. Dat is twee tot drie maal zoveel als het gemiddelde in onze buurlanden. Dit zorgde ervoor dat landbouwgrond in de loop van de tijd veranderde in industrieterreinen, of in gebruik werd genomen voor allerhande diensten, transport, woongebied of recreatiegrond.

Door de toenemende concurrentiestrijd om landverwerving steeg de grondprijs zodanig dat die meestal losstaat van de waarde van de gronden als landbouwareaal. De prijs van landbouwgrond in België is in de periode 1995-2006 dan ook verdrievoudigd. Daarmee heeft ons land zowat de hoogste grondprijzen in Europa, na Nederland. Nergens in Europa is de grondprijs ook zo sterk gestegen. Al geeft FIAN wel toe dat het moeilijk is om een objectief oordeel te vellen over de evolutie van de laatste jaren, aangezien er na 2007 geen officiële statistieken beschikbaar zijn.

Het rapport van de organisatie typeert het Belgische landbouwmodel als één van conventionele landbouw in gezinsverband die past in het kader van het overheersende agro-industriële model. “Meer dan 80 procent van de boerderijen in ons land wordt gekenmerkt door een gespecialiseerde productie, zowel wat betreft veeteelt als akkerbouw. Het soort gewassen dat geteeld wordt, is steeds minder gebonden aan de bodem en monoculturen winnen aan terrein”, staat te lezen in het FIAN-rapport.

Sinds 1980 telt België 63 procent minder landbouwbedrijven. Het zijn vooral de boerderijen die kleiner zijn dan vijf hectare die verdwijnen. Tegelijkertijd is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf in dezelfde periode meer dan verdubbeld. Deze schaalvergroting is er volgens FIAN de oorzaak van het uitblijven van verjonging in de landbouw. Slechts vijf procent van de landbouwers in ons land is jonger dan 35 jaar. “De schaalvergroting ontmoedigt jonge boeren die zich willen vestigen en schept geen werkgelegenheid. Om de sector aantrekkelijk te maken voor jongeren moeten die zicht hebben op een gegarandeerd minimuminkomen. Maar het kapitaal dat nodig is om een landbouwbedrijf over te nemen, wordt steeds groter, terwijl de verkoopprijzen van voedingsmiddelen fluctueren.”

FIAN zegt dat ook de Verenigde Naties zijn bezorgdheid al heeft geuit over “de hindernissen waarmee kleine boeren in België geconfronteerd worden”. “Ook de jonge boeren worden getroffen en dat kan de economische, sociale en culturele rechten in het gedrang brengen”, aldus de VN. De organisatie acht het daarom nodig dat de kleinschalige landbouw in België wordt beschermd en dat er maatregelen worden genomen om het voortbestaan ervan te garanderen.

Het rapport formuleert om die reden een aantal aanbevelingen voor beleidsmakers op Europees en Belgisch niveau. Zo wordt onder meer een grondige hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gevraagd waarin er een begrenzing komt van alle vormen van steun per arbeidseenheid, een ondersteuning voor ecologisch verantwoorde landbouw en een efficiënte ondersteuning van kleine boeren. FIAN wil ook dat Europa sterker gaat optreden inzake grondbeleid zodat landbouwgronden kunnen gevrijwaard worden van elke vorm van bestemmingsverandering.

Op Belgisch niveau wordt gevraagd dat de overheid gaat bijdragen aan de transparantie van de grondmarkt. Zo moet er een zo volledig mogelijk overzicht komen van gronden en hun eigenaars. “Daarnaast moet het beleid inzake ruimtelijke ordening erop gericht zijn het landbouwoppervlak te behouden en bij de toekenning van overheidsgronden moet voorrang gegeven worden aan kleinschalige landbouwprojecten. Wij willen ook dat er een ambitieus hervormings- en herverdelingsprogramma van landbouwgronden wordt opgestart en dat er een constructief debat komt over de hervorming van de pachtwetgeving”, aldus FIAN.

Meer informatie: Naar een betere toegang tot grond in België en Europa

Bron: VILT – ARTIKEL  09/09/2014 – www.Vilt.be