Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50547 Library:50625 in /home/users/A005450/magentaplayground.be/www.magentaplayground.be/wp-includes/wp-db.php on line 1387
Landbouwsector getroffen door hevige storm.Landbouwgrond Te Koop
Menu Filter

Landbouwsector getroffen door hevige storm!

De laatste dagen werden overal in ons land, landbouw- en tuinbouwbedrijven getroffen door felle regen, rukwinden, hagelstormen en onweders. (foto : Stijn Vanderdeelen)

De schade is enorm en loopt in de miljoenen. Tot hiertoe zijn er meer dan 150 landbouwbedrijven getroffen. De schattingscommissie gokt dat er 1.500 hectare landbouwgrond vernield is (De Tijd). Ook al zijn er in verschillende regio’s gemeentelijke rampenplannen afgekondigd, toch is het bang afwachten of deze zal erkend worden als “algemene ramp”.

Hierbij enkele richtlijnen wanneer we spreken over een landbouwramp uitgeschreven door de Federale Overheidsdienst Economie ( http://economie.fgov.be)

Wat is een landbouwramp?

Met “landbouwrampen” worden bedoeld de natuurverschijnselen met uitzonderlijk karakter of van een uitzonderlijke hevigheid of de massieve en onvoorzienbare werking van schadelijke organismen die belangrijke en algemene vernielingen hebben teweeggebracht van gronden, teelten of oogsten.

De ziekten en vergiftigingen met uitzonderlijk karakter die, door sterfte of verplichte slachting, belangrijke en veralgemeende verliezen hebben veroorzaakt van voor de landbouw nuttige dieren vallen in de praktijk onder de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid.

Kunnen niet alle rampen worden erkend: de gevallen waartegen men zich normaal kan verzekeren. Dit is in het bijzonder het geval bij hagel.

Enkel schade aan de volgende private goederen kan in aanmerking worden genomen voor een financiële tegemoetkoming:

  • de gronden met landbouw- of tuinbouwbestemming;
  • de teelten;
  • de oogsten.

Indien een bepaalde gebeurtenis wordt erkend als algemene ramp, wordt de aan voornoemde goederen aangerichte schade vergoed in het kader van deze algemene ramp en valt zij onder de bevoegdheid van de FOD Binnenlands Zaken.

(1 overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurramp).

Aan welke voorwaarden moet er voldaan worden om een erkenning te krijgen van een gebeurtenis als landbouwramp?

De erkenning van een gebeurtenis als landbouwramp wordt geregeld door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, op voordracht van de federale minister bevoegd voor landbouw.

De gebeurtenis in kwestie moet tegelijk aan volgende voorwaarden voldoen:

  • het uitzonderlijk karakter of de niet te voorziene hevigheid van de gebeurtenis moet worden aangetoond op basis van een voorgaande periode van ten minste 20 jaar;
  • het totale schadebedrag per gebeurtenis moet hoger liggen dan 1,24 miljoen euro;
  • het gemiddelde schadebedrag per dossier moet hoger liggen dan 5.580 euro.

Als staatssteun moeten de erkennings- schadeloosstellingsbepalingen ook de Europese regelgeving eerbiedigen met name de richtlijnen over de staatssteun aan de landbouwsector.

Waar kan je terecht voor meer informatie:

FOD Economie, K.M.O. Middenstand en Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
Cel Landbouwrampen
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 02 277 93 43
e-mail: marielle.foguenne@economie.fgov.be
Website: http://economie.fgov.be